COINS Steering Committee meeting 2013-06-19

Kjære styremedlemmer,email-icon

dere inviteres herved til epost-møte i COINS Steering Committee. Styret er konsortiets øverste organ, og har ansvar for viktige strategiske beslutninger og disponering av ressurser, omdisponering av budsjettmidler mm.

Det finnes åtte forslag til vedtak: møtereferat, logo, aktivitetsmeny, stipendiatseminar, Metochi sommerskole, emnebeskrivelser, budsjett, neste styremøte.

Jeg foreslår at vi avslutter epost-møtet senest onsdag 19. juni kl. 2400 norsk tid. Foreslått møteprosess er at alle som har diskusjonsbehov sender en epost til alle med hva de ønsker å endre/diskutere og uttrykker støtte for foreslåtte vedtak ellers. Det blir ingen synkron diskusjon, dvs. ingen behov for å være tilgjengelig eller våken onsdag kveld. 😉

Forslag til agenda:

 1. Referat fra møte 2013-04-23 (vedlagt)
  Det har ikke kommet inn innspill/kommentarer etter at referatet har vært ute på høring.
  Forslag til vedtak: Referatet godkjennes
 2. Status
  1. Oppgaver fra forrige møter
   1. Avklaring egeninnsats UiA og UiS. UiA har sendt et brev med forpliktende uttalelse angående støtte til COINS. UiS har ikke enda sendt et tilsvarende brev; Chunming Rong har gitt uttrykk for at brevet kommer så snart regnskapsføreren er tilbake på jobb.
   2. Virkemidler som andre forskerskoler bruker og tiltak foreslatt av AAB er vedlagt.
   3. Registreringsskjema for doktorstudenter: https://www.coinsrs.no/registration. Per 12. juni er 12 studenter registrert: 9 HiG, 0 NTNU, 0 UiA, 2 UiB, 0 UiO, 0 UiS, 1 UiT. Målet er at alle doktorstudentene er registrert i løpet av juni.
   4. Felles emnebeskrivelser er satt opp på agendaen.
   5. Budsjettforslag for 2013 og 2014 er vedlagt og satt opp på agendaen.
   6. Det har ikke kommet inn nye forslag til logoen.
   7. UiS har blitt orientert at COINS støtter en stipendiatseminar med kr. 10 000 for en invitert foredragsholder el. pluss reise og enkel overnatting for deltagerne.
   8. En rapport på studieturen til andre forskerskoler for å høste fra deres erfaringer har blitt lagt ut på https://www.coinsrs.no/collection-of-experiences-with-existing-research-schools/. Innspillene har blitt inkludert i listen med mulige virkemidler.
   9. Leif Nilsen har blitt informert om at COINS ønsker innspill til næringslivets behov for doktorutdanningen innen informasjonssikkerhet. FRISC Rådet kommer til å inkludere dette på agendaen på et fremtidig møte.
   10. Einar Snekkenes og Hanno Langweg deltok på SWITS seminaret i Malmö. Forslag til mulig kooperasjon har blitt lagt ut på https://www.coinsrs.no/coinsswits-malmo-2013/. Det som virker lettest å gjennomføre i 2013 er å invitere SWITS studenter på NISK og påfølgende stipendiatseminar, å modellere stipendiatseminaret etter fremgangsmåten i SWITS og å inkludere SWITS studenter i et nordisk CTF-lag sammen med COINS studenter.
   11. NIK styret har blitt forespurt om de kan sette av 15 minutter til en presentasjon av COINS i NIK plenum.
   12. Sommerskole på Metochi studiesenter er satt opp på agendaen.
   13. Registreringsskjemaet inkluderer felter for bilde, hjemmeside og en kort beskrivelse av Ph.D. prosjektet. Målet er å kunne publisere korte innlegg om studentene i COINS slik at coinsrs.no viser regelmessig aktivitet.
   14. Alle konsortiedeltagere lovet å opprette en lenke fra deres hjemmeside til https://www.coinsrs.no. Per 12. juni er det http://www.nislab.no og http://uit.no/ansatte/organisasjon/hjem?p_dimension_id=88140&p_menu=42374 som har en slik lenke. UiT valgte å bruke en liten versjon av logoen til å pynte på lenken, noe som ser pent ut.
  2. Opptak av studenter
   Per 12. juni er 9 studenter registrert: 8 HiG, 0 NTNU, 0 UiA, 1 UiB, 0 UiO, 0 UiS, 0 UiT. Målet er at alle doktorstudentene er registrert i løpet av juni ved å bruke https://www.coinsrs.no/registration. Overfor Forskningsrådet estimerte vi at vi ville klare å ha 40 studenter registrert til enhver tid.
  3. coinsrs.no
   Websiden er i drift og byr på informasjoner om COINS og sine organer, arrangementer i regi av COINS eller av interesse for COINS, lenker til utlyste stipendiatstillinger, rapporter og møtereferater samt en feed med sårbarheter i programvarer og twittermeldinger fra Stig Frode Mjølsnes (NTNU) og Nils Kalstad Svendsen (HiG). Planen er å legge til portretter av doktorstudentene i COINS og meldinger om disputaser.
 3. Logo
  Det har ikke kommet inn flere forslag enn å basere seg på NISNet/FRISC logoen (vedlagt). Øyvind Ytrehus opplyser at “det er klart dere kan bruke logoen og avledete versjoner vederlagsfritt i ikke-kommersiell sammenheng.”
  Forslag til vedtak: COINS bruker logoen som er vedlagt.
 4. Arbeidsplan 2013/2014
  1. Aktivitetsmeny
   Forslag til vedtak: Listen med virkemidler tas til etterretning og diskuteres på møtet i august.
  2. Stipendiatseminar ifbm. NISK 18/11-20/11
   Forslag til vedtak: UiS v/ Chungming Rong og Aryan TaheriMonfared organiserer et stipendiatseminar ifbm. NISK. Seminaret starter onsdag etter lunsj, inkluderer en overnatting og slutter torsdag slik at alle kan være hjemme samme kveld. COINS AMO bidrar med innspill om opplegget som ser ut til å fungere i SWITS, evt. blir det studietur til MyPhD workshop i Tyskland som adresserer en lignende gruppe. COINS støtter arrangementet med kr. 10 000 for å dekke direkte kostnader som f.eks. en invitert foredragsholder. Målet er at flest mulige av doktorstudentene i COINS deltar på seminaret og helst også på NISK. COINS dekker reisekostnader for studenter som deltar og tar utgangspunkt i enkel overnatting slik at budsjettet dekker flest mulige deltagere. COINS inviterer opptil fire doktorstudenter fra SWITS for å bidra til norsk-svensk nettverksbygging.
  3. Metochi sommerskole 2014
   (Har satt inn Vladimir pga. studiesenterets eier og tidligere uttrykt interesse, men det kan gjerne være flere/andre.)
   Forslag til vedtak: UiA v/ Vladimir Oleshchuk utarbeider et forslag til en sommerskole på Metochi studiesenter i 2014, om mulig med et besøk på ENISA inkludert i opplegget. COINS setter av kr. 300 000 i budsjettetforslaget til 2014 for å dekke overnatting for 20 personer og reise for 15 studenter og 5 forelesere. Sommerskolen skal være relevant for mange doktorstudenter innen informasjonssikkerhet, muligens åpen for (betalende) deltagere fra andre land. Deltagelse i sommerskolen skal gi uttelling i form av studiepoeng som inngår i opplæringsdelen av et Ph.D.-løp. Utarbeidet forslag/skisse legges fram ved neste styremøte.
  4. Felles emnebeskrivelser
   Målet er at deltagelse på COINS arrangementer og kurs ved de enkelte institusjoner kan gi uttelling i form av studiepoeng som inngår i opplæringsdelen av et Ph.D.-løp. De enkleste er antagelig å begynne med arrangementer som ikke enda har en emnebeskrivelse fra før som f.eks. Finse vinterskole og Metochi sommerskole. En annen tilnærming er et slags “COINS emne” som samler deltagelse i flere små arrangementer som samlet kan være verdt 5 studiepoeng.
   Forslag til vedtak: Styret utpeker en eller flere personer som er interessert i å komme med et forslag til en eller flere emnebeskrivelser til neste møtet.
 5. Budsjett (forslag vedlagt)
  Det foreslås å konsentrere aktiviteten i 2013 på Finse vinterskole (gjennomført, refusjon gjenstår), studentmobilitet (sende flest mulige til NISK, evt. NordSec), ha et CTF Capture the Flag lag med COINS og SWITS studenter ifbm. http://2013.hack.lu/index.php/CaptureTheFlag 22.-24. oktober, støtte stipendiatseminar ifbm. NISK. Budsjettforslaget diskuterer kun direkte kostnader, timene som vi bruker som egeninnsats kommer på toppen av støtten fra Forskningsrådet.
  Forslag til vedtak: Budsjett for 2013 godkjennes iht. budsjettforslaget og budsjettforslaget for 2014 tas til etterretning.
 6. Ymist
  Forslag til vedtak: Neste COINS styremøte avholdes torsdag 15. august kl. 1500-1630 norsk tid, fortrinnsvis elektronisk mediert.
This entry was posted in Steering Committee. Bookmark the permalink.